SPLOŠNI POGOJI IN INFORMACIJE

SPLOŠNI POGOJI IN INFORMACIJE

Vse podatke, ki jih boste navedli v prijavnici na oddajo z delovnim naslovom Prava ljubezen, ki se jo bo snemalo v letu 2021, predvajalo pa predvidoma spomladi 2022 (v nadaljevanju oddaja), in drugih predloženih dokumentih, lahko družbi Pamervison d.o.o. in Planet TV, d.o.o. (v nadaljevanju »produkcija«) uporabita v oddaji, v kolikor boste izbrani.

Ob oddani prijavnici potrjujete, da ste seznanjeni, se strinjate ter izjavljate, da boste spoštovali pravila in pogoje za sodelovanje v oddaji, kot jih določita Pamervision in Planet TV in jih lahko kadarkoli spremenita. Hkrati se strinjate, da vas bodo ta pravila zavezovala. Odločitve Pamervision in Planet TV so dokončne in jih ni potrebno pojasnjevati.

Ob prijavi/sklenitvi sodelovanja prijavitelj posreduje naslednje podatke:
• Ime in priimek
• Svojo fotografijo
• Letnica rojstva
• Naslov (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj)
• Telefonska številka
• Email naslov
Z oddajo prijavnice kandidat potrjuje, da so vsi podatki in osebne podrobnosti, navedeni v prijavnici in drugih predloženih dokumentih, resnični, točni in na noben način zavajajoči.

Za kandidate iz individualnega nabora veljajo enaka pravila in pogoji kot za kandidate, ki so se prijavili sami oziroma jih je prijavila druga oseba. Za sodelovanje v oddaji Prava ljubezen izbiramo kandidate, ki jih ocenjuje komisija produkcije in strokovnjakov, izbor pa poteka v več sklopih.

Vsi kandidati bodo morali ob avdiciji podpisati izjavo za kandidate, pred končnim krogom avdicij pa bodo kandidati dobili v vpogled pogodbo, katere podpis je osnova za sodelovanje v oddaji. Izbrani kandidati bodo morali pred pričetkom snemanja uspešno opraviti morebitne zdravniške preglede ali druge aktivnosti, ki so predpisani za sodelovanje v tovrstni oddaji.

Za oddajo Prava ljubezen se lahko prijavite na spletni strani preko e-poštnega naslova casting@pamervision.com.

V kolikor prijavljate tretjo osebo, se zavedate, da ta ni obvezna sodelovati.
Izpolnjena prijavnica še ni pogoj in zagotovilo za udeležbo v oddaji. Za sodelovanje v oddaji se lahko prijavijo polnoletne osebe.

Podjetju Pamervision d.o.o. in Planet TV, d.o.o. boste na zahtevo predložili dokument, ki dokazuje vašo istovetnost in starost. Zoper vas ne sme biti v teku kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja. Zaposleni ali pogodbeni sodelavci Pamervision in Planet TV ali povezanih oseb v oddaji ne smejo sodelovati.

Kandidat je za svoje sodelovanje v oddaji odgovoren sam in produkcija ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice sodelovanja, ki bi jih utrpel kandidat.

Produkcija si pridržuje pravico, da vas diskvalificirata, če boste predložili neresnične, netočne ali zavajajoče podatke in podrobnosti, in tudi če ne spoštujete pravil in/ali kršite pogoje, ki so njihov del.

Brez predhodnega pisnega soglasja produkcije ne smete objaviti ali s tretjo osebo govoriti o nobenih podatkih, ki se nanašajo na oddajo, na vaše sodelovanje, na producentsko ekipo ali na sodelujoče v oddaji, niti o drugih podatkih, ki ste jih pridobili, vključno s tistimi o izdajatelju programa, producentih in podobno, razen informacij, s katerimi je javnost že seznanjena.

Podjetju Pamervision d.o.o. in Planet TV, d.o.o. in njegovim pooblaščencem dajete pravico in soglasje, da se za celotno obdobje trajanja avtorskih pravic le-te reproducirajo, distribuirajo in javno priobčujejo in/ali na kateri koli način uporabljajo kateri koli avdio in video posnetki, ki vključujejo tekmovalčevo podobo in so nastali med avdicijami in v procesu prijavljanja (skupaj s posnetki avdicije) za kakršne koli namene v zvezi s projektom Prava ljubezen (vključno, vendar ne omejeno na promocijski material, povezane programe, video/DVD in katere koli pomožne rabe), pri čemer lahko Pamervision d.o.o. in Planet TV, d.o.o. vse pravice preneseta na tretje; smiselno enako velja za pravico do lastne podobe (osebnostne pravice), ki se nanaša na pravico producenta, da se materiali s tekmovalčevo podobo in osebnimi podatki reproducirajo, distribuirajo in javno priobčujejo in/ali uporabljajo na kateri koli drug način.

Prijavljeni kandidat se strinja, da prijavnica in fotografije s trenutkom prijave postanejo last produkcije.
S prijavo se strinjate, da ne boste upravičeni uvesti sodne prepovedi ali omejevanja dovoljevanja javne priobčitve ali druge uporabe posnetkov z izborov ali kakršnihkoli programov ali pomožne rabe, ki vključujejo posnetke z izbora ali njihove dele.
Če imate kakšno vprašanje, nam ga lahko pošljete po elektronski pošti na naslov casting@pamervision.com in nanj bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem možnem času.

Uradne prijave bodo potekale do vključno 31. 7. 2021 do 24.00. Kandidate, ki bodo oddali prijavnico po tem datumu, bo produkcija po potrebi kontaktirala ob naslednji priložnosti.
Kandidati produkciji dovoljujejo, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov ter Uredbo GDPR. Ponudnik jih v nobenem primeru ne bo posredovani tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za ponudnika obdeluje pogodbeni obdelovalec.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Uporabnik lahko od produkcije kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Morebitne odjave lahko uporabnik uredi s sporočilom na e-naslov: casting@pamervision.com

Produkcija se zavezuje, da bo zbrane podatke hranila do preklica s strani le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Produkcija uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

Ljubljana, 21. april 2021

Deli
Naslednja objavaHitri napotek #7: Kako zdaj naprej?

Ni komentarjev

Odgovori